Manfaat Menghafal Al Qur’an

Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:

”Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dada, dan rahmat bagi orang-orang mukmin.” (QS Yûnus [10]:57).

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian.” (QS Al-Isrâ’ [17]:82)

Nabi Muhammad SAW telah diberi berbagai macam mukjizat dari Allah SWT, baik mukjizat lahir maupun bathin. Namun, diantara mukjizat yang diturunkan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya terdapat satu mukjizat yang paling besar dan masih dapat kita jumpai dan kita rasakan keberkahannya. Mukjizat tersebut tidak lain adalah kitab suci Al Quran. Jika kita mau memahami proses diturunkannya Al Quran, kita akan mengerti mengapa Kalamullah ini disebut mukjizat yang besar.

Bayangkan saja, seorang yang Ummi atau tidak dapat membaca dan menulis yang tinggal di satu kampung di tengah gurun yang mana baru sedikit sekali pengikut agama Ahli Kitab hadir di sana, dapat ‘menyusun’ ayat-ayat yang isinya sangat berbobot lagi indah, yang bahkan para penyair sendiri mengakui keindahan susunan kata di dalamnya. Di kitab umat Islam ini juga terdapat kisah tentang kisah umat terdahulu yang sebelumnya tidak dikenal di masyarakat Quraisy kecuali para pemeluk agama samawi yakni Yahudi dan Nasrani.

Lebih dari itu, dengan membaca, menghafal, dan memahami apa isi yang terkandung di dalam Al Quran, kita akan mendapat banyak manfaat. Beberapa manfaat membaca Al Quran:

1. Menjadi Syafaat di Yaumil Hisab
Dari Abi Umamah ra. Ia berkata :

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para sahabatnya”. (HR Muslim)

Yang dimaksud sahabat Al Quran adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Baik itu membaca, menghafal, mentadabburi, mengajarkan dan sebagainya. Orang-orang yang dekat dengan Al Quran ini kelak pada hari penghitungan amal akan mendapat ‘bantuan’ dari Al Quran. Ia akan datang menjadi saksi bagi kita.

2. Sebaik-baik Mukmin
Diriwayatkan dari Sayyidina ‘Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya”. (HR Al-Bukhari)

Hadits ini menjadi penyemangat bagi para pengajar dan penuntut ilmu khususnya dalam ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al Quran. Seperti belajar membaca, menghafal, ilmu tafsir dan lain-lain.

3. Memberi Ketenangan Jiwa
Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta’ala di surat Ar-Ra’d ayat ke-28:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Mengingat Allah (dzikir) dapat menenangkan hati dan fikiran kita ketika kita sedang dilanda rasa cemas dan gelisah. Dan diantara dzikir yang paling utama adalah dengan membaca Al Quran.

4. Mendapat Rahmat serta Naungan dari Malaikat
Hal ini bersandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni:

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid daripada masjid-masjid Allah, sedangkan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan makhluk yang ada disisi-Nya.” (HR Muslim)

5. Mendapat Pahala Istimewa Membaca Al-Quran
“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka akan memperoleh satu kebaikan. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR Tirmidzi)

Perlu diketahui pahala membaca Al Quran sangat spesial karena ketika kita membaca Al Quran pada hakikatnya kita sedang membaca perkataan Allah (kalamullah). Jika membaca satu huruf Al Quran sudah mendapat 10 ganjaran kebaikan dari Allah SWT, tentulah kita sudah tahu sebanyak apa pahala kita jika membaca satu baris, satu halaman, sepuluh halaman, satu juz atau bahkan meng-khatam-kan Al-Quran.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat