Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat Islam

Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat Islam

Di dalam Al Quran Allah berfirman:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (QS 3: 1)

Hanya Allah yang mampu menyatukan hati orang-orang beriman (QS 8: 63). Tidak ada kekuatan lain yang mampu menyatukan orang-orang beriman kecuali Allah. Termasuk Rasulullah SAW tidak akan mampu meski seandainya beliau memiliki dan memafaatkan harta sepenuh bumi. Read more

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Wanita sebagai Pemimpin

Banyak sektor-sektor pekerjaan yang memang hanya bisa dan akan sempurna bila dikerjakan oleh manusia-manusia ahli dari golongan kaum perempuan. Sebaliknya juga banyak sektor-sektor pekerjaan yang akan maksimal bila ditangani oleh kaum laki-laki. Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat, asal sesusai dengan fitrahnya dan tetap terjaga ketaqwaannya. Allah sangat menekankan peran wanita dalam penjagaan kestabilan dalam hidup rumah tangganya. Read more

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (I)

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (I)

Dalam Islam, wanita memiliki predikat yang tinggi. Islam sangat memuliakan wanita. Martabat wanita begitu dijunjung tinggi oleh islam.

Mulia Menurut Allah

Allah telah menegaskan arti kemuliaan dalam Al Quran. Allah berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. 49:13) Read more