Menghindari Godaan Syaitan (I)

Allah menciptakan manusia agar manusia hanya menyembah Allah SWT. Tanda-tanda keagungan Allah ditampakkan kepada manusia. Oleh karenanya manusia diperintah untuk tunduk patuh, taat dan menyembah kepada-Nya semata. Allah berfirman:

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.” (QS. Al-An’aam: 75)

Jangan sombong dan durhaka kepada Allah

Allah mengingatkan manusia agar bersikap sebagaimana malaikat, yaitu selalu tunduk patuh kepada Allah. Allah juga memberitahukan untuk tidak berperilaku seperti syaitan, yaitu bersikap sombong dan durhaka kepada Allah SWT.

Allah memerintah kepada malaikat dan jin untuk saling menghormati. Demikian pula kepada manusia. Semua makhluk  diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah dan bertasbih kepada Allah tidak untuk saling sombong.

Sikap sombong kepada sesama makhluk Allah akan berbahaya bagi manusia, karena bila manusia berbuat sombong dan durhaka kepada Allah, maka akan menuai hal yang sama seperti yang diterima oleh iblis. Allah berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Kedudukan yang terhormat di sisi Allah adalah bagi makluk yang bertaqwa kepada-Nya. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan ada yang dilebihkan dalam akal dan keterampilan. Adapula yang dilebihkan pada harta dan kesejahteraan. Ada yang dilebihkan dari ilmu dan kekuatan. Keseluruhannya adalah untuk beribadah pada Allah untuk meningkatkan ketaqwaan pada-Nya.

Allah berfirman:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’aam: 165)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az Zukhruf: 32)

Jangan menyembah dan mengikuti syaitan

Allah SWT sangat mencegah manusia dari berkawan dan menyembah Syaitan. Hal tersebut akan membuat manusia sombong dan durhaka kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Allah berfirman:

“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).” (QS. Yaa Siin: 60-63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *