Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (II)

Wanita sebagai Pemimpin

Banyak sektor-sektor pekerjaan yang memang hanya bisa dan akan sempurna bila dikerjakan oleh manusia-manusia ahli dari golongan kaum perempuan. Sebaliknya juga banyak sektor-sektor pekerjaan yang akan maksimal bila ditangani oleh kaum laki-laki. Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat, asal sesusai dengan fitrahnya dan tetap terjaga ketaqwaannya. Allah sangat menekankan peran wanita dalam penjagaan kestabilan dalam hidup rumah tangganya. Baca selengkapnya

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (I)

Islam Sangat Menghargai dan Memuliakan Wanita (I)

Dalam Islam, wanita memiliki predikat yang tinggi. Islam sangat memuliakan wanita. Martabat wanita begitu dijunjung tinggi oleh islam.

Mulia Menurut Allah

Allah telah menegaskan arti kemuliaan dalam Al Quran. Allah berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. 49:13) Baca selengkapnya

Allah Menciptakan Manusia Untuk Menjalankan Perintah-Nya (II)

Allah Menciptakan Manusia Untuk Menjalankan Perintah-Nya (II)

Firman Allah yang tertuang dalam Al Quran memuat dan membahas dengan sangat luas dan beragam tentang berbagai macam penyimpangan tentang cara-cara penyembahan yang telah dilakukan oleh manusia-manusia yang sedang tersesat jalan. Dengan mengungkapkan berbagai macam ragam kesalahan dan penyimpangan tersebut agar manusia mengkaca diri dan segera kembali ke jalan yang benar. Baca selengkapnya